Algemene voorwaarden Mindful Homes

Algemene begrippenlijst:

Mindful Homes: De in artikel 2 beschreven opdrachtnemende onderneming ingeschreven bij het KvK.

Opdrachtgever: is een persoon die, of en bedrijf dat, of een door een bedrijf of organisatie aangewezen bevoegd persoon welke namens dat bedrijf of organisatie mandaat heeft verkregen, opdracht verstrekt.

Derden/ Derde: Een extern persoon of bedrijf die diensten of service aanlevert, aangewezen door en in opdracht werkend van Mindful Homes.

Bestelling: Is een bindende opdracht op basis van een door Mindful Homes verstrekte offerte en vervolgens door Opdrachtgever aanvaarde offerte om goed en/of dienst te leveren door Mindful homes aan Opdrachtgever. Een Bestelling geldt als Overeenkomst wanneer 30% aanbetaling van het Aankoopbedrag op de bankrekening staat van Mindful Homes.

Overeenkomst: Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij Mindful Homes en Opdrachtgever een verbintenis aangaan, doordat Opdrachtgever uitgegeven Offerte aanvaard en in Bestelling geeft bij mindful Homes.

Offerte: Een aanbieding van Mindful Homes aan Opdrachtgever welke beschrijft welke goederen en diensten kunnen worden geleverd. En waarop het Leveringsmoment is vastgelegd. Deze aanbieding is geldig gedurende een bepaalde vermeldde termijn. En kan mits binnen de termjn omgezet worden in een Bestelling.

Onderdelen: Een deel van fri:dom bouwsysteem, dat samen met andere fri:dom delen een Mindful Homes fri:dom product vormt.

Product:. Een product in economische zin is alles wat door Mindful Homes kan worden aangeboden op de markt om aan een vraag te voldoen.

Fri:dom: een bouwsysteem door Mindful Homes ontwikkeld. Bestaand uit gelammineerd balkensysteem aangevuld met bewerkt plaatmateriaal. Fri:dom wordt geleverd als bouwpakket.

Assemblage:  Het in elkaar zetten van fri:dom onderdelen tot een fri:dom product.

Leveringsmoment: Het tijdstip en plaats van volgens Bestelling, fysieke overdracht van fri:dom en/ of overige producten van Mindful Homes naar Opdrachtgever van een Product en/ of Producten of Onderdeel daarvan, nadat Opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen jegens Mindful Homes heeft voldaan. Bij Levering van een fri:dom product en- of overig product aan Opdrachtgever, wordt getekend in tweevoud door Opdrachtgever voor ontvangst. Een exemplaar voor bewijs (deel)aflevering transporteur, een voor in overeengekomen orde ontvangen (deel)Bestelling door Opdrachtgever.

Aankoopbedrag: totale koopsom inclusief B.T.W. , levering -en assemblagekosten.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, Bestellingen en Overeenkomsten tussen Mindful Homes en een wederpartij (hierna Opdrachtgever) zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
1.2 Het aanvaarden van een offerte dan wel het doen van een Bestelling houdt in dat de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mindful Homes worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mindful Homes ingeschakelde tussenpersonen en Derden.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien Opdrachtgever aan Mindful Homes schriftelijk opgave heeft gedaan van een adres, is Mindful Homes gerechtigd aan dat adres alle Bestellingen te verzenden, tenzij Opdrachtgever met toestemming van

Mindful homes, aan Mindful Homes schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de Bestelling dient te worden gezonden.

1.7 Wanneer door Mindful Homes gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mindful Homes deze Voorwaarden ruimer heeft toegepast.
1.8 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mindful Homes in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

1.9  Alle Mindful Homes fri:dom producten worden beschouwd als maatwerk product.

1.10 Een Overeenkomst met betrekking tot een fri:dom product komt tot stand nadat Mindful Homes 30% van het Aankoopbedrag zoals aangegeven in de Offerte heeft ontvangen. Een Bestelling van een fri:dom product kan alleen vanuit een geldige Offerte plaatsvinden.

1.11 Alle overige bestellingen waar geen fri:dom producten zijn geoffreerd zijn, kunnen al dan niet met of zonder offerte worden gedaan bij Mindful Homes. Betaling van een Bestelling aan Mindful Homes moet geschieden binnen 14 dagen na aflevering.

1.12  Mindful Homes zal in bij iedere opdracht zelf de montage van het gelamineerde basisframe verzorgen. Er gelden tijdens de opbouw van fri:dom gelamineerde balken veiligheidsregels voor de bouwplaats. Deze regels zullen gedeeld worden met de Opdrachtgever en Opdrachtgever dient zich hieraan te commiteren.

Artikel 2. Identiteit onderneming

Mindful Homes

Vestigingsadres en bezoekadres:

Noordweg 76

2548AC Den Haag
T: +31 634952521
www.mindful-homes.com

BTW: NL6114.66.806B01

KVK: NL0045160861

Artikel 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 
3.1 Alle aanbiedingen/ offertes van Mindful Homes zijn vrijblijvend en dienen te worden gekwalificeerd als een uitnodiging. Mindful Homes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voor het ontstaan van de verbintenis te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Vanuit een offerte door Mindful Homes kan een fri:dom Overeenkomst tot stand komen door ontvangst door Mindful Homes van Opdrachtgevers 1e aanbetaling, zoals beschreven in Artikel 5.1.

3.3 Digitale gegevens en/ of in drukwerken verstrekt door Mindful Homes kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Zij binden Mindful Homes nooit.

3.4 Indien de aanvaarding door Mindful Homes, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of Offerte opgenomen aanbod dan is Mindful Homes daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet in overeenstemming deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mindful Homes anders aangeeft.

3.6 Mindful Homes is gerechtigd om bij uitvoering van door Opdrachtgever gedane Bestelling gebruik te maken van de diensten van Derden.

3.7 Mindful Homes is vrij de Overeenkomst te ontbinden, dan wel op te schorten wanneer Opdrachtgever niet op overeengekomen tijd zijn betalingen aan Mindful Homes heeft doen toekomen.

Artikel 4. Prijzen en betaling
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn inclusief handlingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.3 Betaling kan uitsluitend geschieden d.m.v. overschrijving aan Mindful Homes

Artikel 5. Aanbetaling fri:dom producten

5.1  Bij aangaan en tijdens het verloop van de Overeenkomst stuurt Mindful Homes 3 keer gefaseerd een factuur aan Opdrachtgever, welke op bankrekeningnummer van Mindful Homes overgemaakt kunnen worden. Na betaling door Opdrachtgever aan Mindful Homes van dertig procent van het Aankoopbedrag zoals beschreven in de bijbehorende Offerte, beschouwd Mindful Homes de Offerte in Opdracht gegeven. Vijftig procent van het Aankoopbedrag een maand voor het overeengekomen Leveringsmoment zoals beschreven in bijbehorende Offerte. Voor het Leveringsmoment plaatsvindt dient de laatste twintig procent van de totale aankoopsom . Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tot 1 maand voor in de offerte aangegeven verwachte leveringsmoment op te zeggen.

5.2 Bij ontbinding tot 1 maand voor het leveringsmoment door opdrachtgever is Mindful Homes gerechtigd zich tien procent van het aankoopbedrag toe te eigenen om reeds gemaakte kosten af te dekken.

Bij ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever ,vanaf 1 maand voor overgekomen Leveringstijdstip, kan Opdrachtgever geen aanspraak  maken op teruggave van op dat moment gedane aanbetalingen.

5.3 Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Mindful Homes de Overeenkomst wordt ontbonden heeft de Opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling(en).

Artikel 6. Levering

6.1 Opdrachtgever en Mindful Homes komen in gezamelijkheid het Leveringsmoment overeen. Overeengekomen   Leveringsmoment is voor Mindful Homes niet als fatale overschrijdingsdatum te beschouwen. Wanneer het overeengekomen Leveringsmoment, om welke reden dan ook, door Mindful Homes overschreden wordt, is Mindful Homes vrij en zonder extra verplichtingen de Levering uit te stellen. Of in overleg met de Opdrachtgever eerder te agenderen. Mindful Homes zal Opdrachtgever in geval van uitstel onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

6.2 Overeengekomen Leveringsmoment wordt vastgelegt in de Offerte aan opdrachtgever. Leveringsmoment geeft de datum(s) van levering en plaats van fri:dom producten en/ of overige producten, voorkomend in die Offerte. Opdrachtgever levert Mindful Homes voor totstandkoming Offerte, adres voor aflevering en staat hierbij garant voor een geschikte bereikbare loslokatie voor vrachtwagencombinatie.. Opdrachtgever is financieel aansprakelijk tot aannemen voor ontvangst van fri:dom product en/ of overige producten op overeengekomen leveringsmoment.

6.3 Met de levering van fri:dom producten en/ of overige producten komt een afleverformulier mee. Deze dienen als ontvangstbevestiging in tweevoud ondertekent te worden door Opdrachtgever of een gemachtigd persoon van Opdrachtgever.  En verklaart het Product en/of Producten in goede orde en staat te hebben ontvangen van Mindful Homes. Een getekend exemplaar is voor de transsporteur, de andere voor Opdrachtgever of representant van opdrachtgever.

6.3  Alle onvoorziene extra kosten gerelateerd aan de levering en transport van fri:dom producten en/ of overige producten samenhangend met de levering en transport zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

7.1 Mindful Homes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt;

-na het sluiten van de overeenkomst Mindful Homes ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

-de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Mindful Homes kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

-Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mindful Homes kan worden gevergd.

7.2 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Mindful Homes gerechtigd tot vergoeding van de geleden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor geleden schade.

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mindful Homes op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Mindful Homes de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Mindful Homes zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

7.4 Indien Mindful Homes op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Mindful Homes uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.5 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Mindful Homes, zal Mindful Homes in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Tenzij deze opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Wanneer het tussentijds eindigen aan Opdrachtgever is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mindful Homes vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Mindful Homes op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.7 Indien de Opdrachtgever een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert in strijd met deze Voorwaarden, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.9 Opdrachtgever is niet gerechtigd na 1 maand voor afleverdatum de Overeenkomst geheel en- of gedeeltelijk op te schorten. Bij opschorting door Opdrachtgever voor deze termijn houdt Mindful Homes zich het recht voor   het totale aankoopbedrag toe te eigenen.

 Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Zolang Mindful Homes geen volledige betaling van het overeengekomen bedrag van Opdrachtgever heeft ontvangen (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen), blijft het bestelde product en/ of Producten, eigendom van Mindful Homes.

8.2 Mindful Homes heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

8.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde Product en/ Producten, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9. Privacy beleid
9.1 Partijen houden alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen geheim. Zij verstrekken deze informatie alleen aan anderen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever verleent door het aangaan van de Overeenkomst  toestemming tot informtie verstrekking aan Mindful Homes.
9.2 Het doel van de verwerking van persoonsgegevens van de Opdrachtgever is het door Mindful Homes kunnen naleven van de Overeenkomst die met Opdrachtgever is aangegaan.
9.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier of enig andere vorm van data overdracht, wanneer Opdrachtgever een product bestelt of heeft besteld.
9.4  Persoonsgegevens worden niet aan Derden verstrekt, tenzij overdracht van gegevens door Mindful Homes aan Derden bijdraagt aan totstandkoming van de productie, assemblage en /of levering van bestelde producten,   Opdrachtgever verleent hiervoor toestemming aan Mindful Homes.

Artikel 10. Garantie

10.1 Mindful Homes geeft op alle ongebruikte fri:dom onderdelen twee maanden garantie. Dit houdt in dat Mindful Homes de Onderdelen opnieuw kosteloos reproduceert en verzendt, wanneer onverhoopt Onderdelen onvolkomen door Mindful Homes zijn geleverd, onverminderd het in artikel 11.1 bepaalde met betrekking tot zelf-installatie. De Opdrachtgever zal in geval van onvolkomenheden aan een geproduceerd Onderdeel, zelf de gevolgkosten dragen voor een door opdrachtgever ingezette monteur of installateur of anderzijds.

10.2 Op gebruikte fri:dom onderdelen is van garantie geen sprake.

Artikel 11. Garantie fri:dom Assemblage producten

11.1 Mindful Homes geeft 5 jaar garantie op Assemblage aan Opdrachtgever wanneer Mindful Homes de Assemblage van Product en/ of Producten heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren door Derde(n). Tenzij Opdrachtgever zelf wijzigingen aanbrengt aan een reeds door Mindful homes geassembleerd fri:dom product.

11.2 Indien Assemblage onder gezag van Opdrachtgever plaatsvindt en daarbij Opdrachtgever niet kiest voor opbouw van een fri:dom Product door Mindful Homes of door Mindful Homes aangewezen Derde partij, is Opdrachtgever volledig aansprakelijkheid voor alle gevolgen welke hieruit voortvloeien. Garantie op Assemblage, zoals beschreven in 11.1 vervalt in dit geval.

Artikel 12.  Garantie op niet-fri:dom producten

  1. Op alle overige niet fri:dom producten geldt een garantie zoals door de leverancier van die producten wordt gegeven.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 Mindful Homes behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mindful Homes.

13.2 Mindful Homes heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht

13.3 De in het eerste lid van dit artikel bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. blijven het onvervreemdbaar eigendom van Mindful Homes en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd/ vernietigd te worden.

13.4 Voor elke in strijd met in dit artikel verrichte handeling is de Opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 9.000,00, onverminderd het recht van Mindful Homes om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 14. Reclamaties en aansprakelijkheid
Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of Product en/ of Producten beantwoorden aan het in de Overeenkomst beschrevene. Indien Producten niet hieraan beantwoorden, dient Opdrachtgever Mindful Homes dit schriftelijk zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen na aflevering, vergezeld van foto’s en een expliciete beschrijving van de geconstateerde onvolkomenheden, hiervan op de hoogte te stellen. Na deze termijn zijn reclamaties niet meer mogelijk en is Mindful homes niet meer aansprakelijk.

Artikel 15. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van Bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Opdrachtgever en Mindful Homes, dan wel tussen Mindful Homes en Derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Opdrachtgever en Mindful Homes, is Mindful Homes niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Mindful Homes.

Artikel 16. Overmacht
16.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mindful Homes in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Bestelling door de Opdrachtgever op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mindful Homes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mindful Homes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.3 Indien Mindful Homes ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mindful Homes  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 18. Vindplaats en wijziging Voorwaarden

18.1 De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

18.2 De Algemene Voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd en zijn te downloaden van de website www.mindful-homes.com