Algemene voorwaarden Mindful Homes

 

Algemene begrippenlijst:

Mindful Homes: In artikel 2 beschreven opdracht nemende onderneming ingeschreven bij het KvK.

Opdrachtgever: is een persoon die, of een door een bedrijf dat, een Opdracht verstrekt aan Mindful Homes. De Opdrachtgever krijgt zijn mandaat hiervoor van de directie of management van een organisatie.

Derden/ Derde: Een onderaannemer of bedrijf die diensten of service aanlevert aangewezen door en in opdracht werkend van Mindful Homes.

Overeenkomst: Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij Mindful Homes en Opdrachtgever een verbintenis aangaan.

Offerte:  Een offerte is een formeel aanbod door Mindful Homes tot het sluiten van een Overeenkomst tussen Mindful Homes en Opdrachtgever.

Onderdeel: Een maatwerk deel dat samen met andere maatwerk delen een Fri;dom maatwerk product vormt.

Fri:dom maatwerk Product:. Een uit losse Onderdelen bestaand bouwpakket dat in economische zin door Mindful Homes kan worden aangeboden om aan de wensen van een Opdrachtgever te voldoen.

Product: Een product in economische zin is alles wat kan worden aangeboden op de markt om aan

een vraag te voldoen. Een Product kan daarbij zowel een tastbaar goed als een dienst zijn.

Assemblage:  Het in elkaar zetten van maatwerk Onderdelen tot een Fri:dom Product.

Leveringsmoment: Fysieke -en eigendom overdracht van een Product en/ of Onderdeel van Mindful Homes aan

Opdrachtgever nadat Opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

Verzendklaar datum: De overeengekomen datum en tijdstip in de Offerte/ Overeenkomst waarop Product en/of

Onderdelen klaar staat voor verzending door Mindful Homes of om opgehaald te worden door Opdrachtgever

Verzendingsovereenkomst: Een tweezijdige bindende rechtshandeling, tot stand gekomen voordat

Verzendklaar datum is verstreken, tussen Opdrachtgever en Mindful Homes, waarin Leverdatum, verzending, naam ontvangend gemachtigd persoon, afleveradres, methode, vervoerder, aanvaarding van levering is vastgelegd (met behulp van leverbon in drievoud).

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Mindful Homes en een wederpartij (hierna Opdrachtgever) zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
1.2 Het volledig invullen en ondertekenen van een Offerte door Opdrachtgever houdt in dat de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mindful Homes worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mindful Homes ingeschakelde tussenpersonen en Derden.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Wanneer door Mindful Homes gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mindful Homes deze Voorwaarden ruimer heeft toegepast.
1.7 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Mindful Homes in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

Artikel 2. Identiteit onderneming

Mindful Homes

Vestigingsadres en bezoekadres:

Noordweg 76
2548AC Den Haag
T: +31 634952521
www.mindful-homes.com

BTW: NL6114.66.806B01

KVK: NL0045160861

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten 
3.1 Alle aanbiedingen van Mindful Homes zijn vrijblijvend en dienen te worden gekwalificeerd als een uitnodiging tot onderhandeling. Mindful Homes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voor het ontstaan van de Overeenkomst te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 In geval een Fri:dom maatwerk Product en/ of Onderdelen komt een Overeenkomst slechts tot stand na in opdracht gegeven dienst en/of Opdracht door Opdrachtgever, op basis van een door Mindful Homes aangeboden Offerte. In alle overige gevallen komt een Overeenkomst tot stand nadat Mindful Homes een bestelling van Opdrachtgever heeft aanvaard. Mindful Homes  is gerechtigd bepaalde voorwaarden aan de Levering en/ of Verzending te verbinden.

3.3 Gegevens op de internetsite en in drukwerken verstrekt door Mindful Homes kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Zij binden Mindful Homes nooit.

3.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of Offerte opgenomen aanbod dan is Mindful Homes daaraan niet gebonden. De aanbieding en/ of Offerte komt dan niet in overeenstemming deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mindful Homes anders aangeeft.

3.5 Mindful Homes is bevoegd om bij uitvoering van door Opdrachtgever gedane Overeenkomst gebruik te maken van Derden.

3.7 Bij zet/invoer/schrijf en/of rekenfouten en in geval van dwaling (zoals beschreven in het Burgerlijk wetboek), door Mindful Homes, kan Mindful Homes de Overeenkomst ongedaan maken.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde bedragen in de Offerte voor de aangeboden Producten en diensten zijn in euro’s, inclusief B.T.W.

4.2 De vermelde bedragen in de Offerte voor de aangeboden Producten zijn exclusief assemblagekosten, verzekering, handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.3 Betaling kan uitsluitend geschieden d.m.v. overschrijving aan Mindful Homes

4.4 In het geval van een Overeenkomst van een maatwerk Product wordt 10% van de hoofdsom gefactureerd (binnen 14 dagen na factuurverzending van de 1e aanbetaling), 40% van de hoofdsom 6 weken (binnen 14 dagen na factuurverzending van de 2e aanbetaling) voor de overeengekomen Verzendklaar datum gefactureerd,  en de overige 50% van de hoofdsom gefactureerd (binnen 14 dagen factuurverzending van de eindfactuur) voor de overeengekomen Verzendklaar datum en door Opdrachtgever te zijn voldaan aan Mindful Homes.

4.5 Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de volgens artikel 17.2 bevoegde rechter.

Artikel 5. Aanbetaling

5.1 Mindful Homes is gerechtigd bij het aangaan van een Overeenkomst waarbij sprake is van maatwerk, een aanbetaling van 10% van het totale aankoopbedrag te factureren direct nadat Overeenkomst heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tot 6 weken voor in de offerte aangegeven overeengekomen Verzendklaar datum op te zeggen. Daarna is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding door opdrachtgever is Mindful Homes gerechtigd zich de reeds betaalde 10 % van het aankoopbedrag toe te eigenen om reeds gemaakte kosten af te dekken. Opdrachtgever is verplicht na ontvangst van de 2e factuur een 2e aanbetaling 50% van de koopsom te hebben voldaan aan Mindful Homes. Opdrachtgever is niet gerechtigd na het passeren van de  6 weken voor overeengekomen Verzendklaar datum Overeenkomst te ontbinden. De overige 50 % van de koopsom worden door Mindful Homes gefactureerd dienen te worden betaald voordat Verzendklaar datum is verstreken.

5.2 Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Mindful Homes de Overeenkomst wordt ontbonden heeft de Opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling(en) over de door Opdrachtgever aanbetaalde som.

Artikel 6. Levering en Verzending

 

6.1  De aflevering van de Producten, inclusief de betalingen van de aan aflevering gerelateerde kosten en de

 

risico-overgang, geschiedt zoals dit in de Verzendingsovereenkomst tot uitdrukking is gebracht.

 

6.2 Indien de in het vorige lid bedoelde beschreven niet zijn overeengekomen of door Mindful Homes om welke

 

reden dan ook overschreden wordt, geschiedt de levering en de risico-overgang van de Producten en/ of

 

Onderdelen de verpakking daarvan steeds op de opnieuw overeengekomen plaats en het tijdstip waarop de

 

Producten en/of Onderdelen gereed zijn voor verzending aan Opdrachtgever.

6.3 Overeengekomen Verzendklaar datum is voor Mindful Homes niet als fatale overschrijdingsdatum te beschouwen.
Wanneer de overeengekomen Verzendklaar datum, om welke reden dan ook, door Mindful Homes overschreden wordt, is Mindful Homes vrij en zonder extra verplichtingen de Verzendklaar datum uit te stellen. Mindful Homes zal Opdrachtgever hiervan onmiddellijk via brief of e-mail in kennis stellen en een vervangende Verzendklaar datum voorstellen. Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake.

6.3 Indien het Product en/ of Onderdeel klaar staat voorverzending op Leveringsmoment op de door Mindful Homes en Opdrachtgever in Verzendingsovereenkomst overeengekomen afleverdatum, moet het Product en/ of Onderdeel of zoals in een Verzendingsovereenkomst (afgesloten voordat de Verzendklaar datum vestreken is) overeenkomen, of wel worden afgenomen door Opdrachtgever, dan wel wordt verzending door Mindful Homes in gang gezet volgens overeengekomen plaats, datum, tijdstip en wijze. Wanneer overeengekomen datum en tijdstip door Opdrachtgever wordt overschreden worden met deze uitgestelde verzending overschrijdende samenhangende kosten door Mindful Homes in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever. Alle kosten gerelateerd aan verzending plus eventuele extra kosten samenhangend met de verzending, zoals verzekering , opslagverzekering, emballage en onvoorziene opslagkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.4 Bij Verzendingsovereenkomst behorende leverbon wordt door Opdrachtgever of door Opdrachtgever gemachtigd persoon, waarvan naam en woonadres beschreven in de Verzendingsovereenkomst, in drievoud voor ontvangst en Levering van het Product en/ of Onderdeel getekend en voorzien van ontvangstdatum, tijdstip en plaats. Een volledig ingevuld kopie van de leverbon behoort toe aan Opdrachtgever. Een voor de transporteur. Een voor Mindful Homes.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

7.1 Mindful Homes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt;

-na het sluiten van de Overeenkomst Mindful Homes ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

-de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Mindful Homes kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

7.2 Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Mindful Homes kan worden gevergd, is Mindful Homes gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

7.3 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Mindful Homes gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade.

7.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mindful Homes op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Mindful Homes de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Mindful Homes zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

7.5 Indien Mindful Homes op de gronden als genoemd in artikel 7 tot opschorting of ontbinding overgaat, is Mindful Homes uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.6 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Mindful Homes, zal Mindful Homes in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, aan Derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Mindful Homes is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Mindful Homes zal de Opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Mindful Homes  genoemde termijn te voldoen, tenzij Mindful Homes anders aangeeft.

7.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mindful Homes vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Mindful Homes op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.8 Indien de Opdrachtgever een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt in strijd met deze Voorwaarden, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Producten en/of Onderdelen, vermeerderd met de eventuele aan- en afvoer, opslag, verzending en overige kosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.9 Bij een  Overeenkomst van een Fri:dom maatwerk Product is het voor Opdrachtgever niet mogelijk na 6 weken tot de in de Overeenkomst vermelde Verzendklaar datum of door Mindful Homes vrij te bepalen verplaatste aanvang productiedatum, de Overeenkomst op te schorten, te ontbinden of tussentijds op te zeggen.

 Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Zolang Mindful Homes geen volledige betaling van het overeengekomen bedrag van Opdrachtgever heeft ontvangen (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen), blijft Product en/ of Onderdelen,  eigendom van Mindful Homes.

8.2 Als nalatige Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. Dan heeft Mindful Homes het recht Product en/of Onderdelen terug te vorderen en tot zich te nemen.

8.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde Producten en/of Onderdelen, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 9. Privacy beleid
9.1 Mindful Homes en Opdrachtgever houden alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen, geheim. Zij verstrekken deze informatie alleen aan anderen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
9.2 Het doel van de verwerking van  persoonsgegevens van de Opdrachtgever is het door Mindful Homes kunnen nakomen van de Overeenkomst die met de Opdrachtgever is aangegaan.
9.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die Opdrachtgever invult in de Offerte of enig andere vorm van data overdracht, wanneer u een Product bestelt of hebt besteld.
9.4  Persoonsgegevens worden uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden gebruikt, tenzij overdracht van gegevens door Mindful Homes aan Derden bijdraagt aan totstandkoming van de productie, Assemblage en /of levering van bestelde Producten en/of Onderdelen en/ of diensten.
Artikel 10. Garantie

10.1 Mindful Homes geeft op alle ongebruikte Onderdelen van een Fri:dom maatwerk Product garantie, dit houdt in dat Mindful Homes de Onderdelen opnieuw kosteloos reproduceert en levert wanneer onverhoopt Onderdelen onvolkomen door Mindful Homes zijn geleverd. Mindful homes geeft geen garantie op het gehele Fri:dom maatwerk Product.

10.2 De Opdrachtgever zal bij Assemblage welke namens en door Opdrachtgever verricht, in geval van onvolkomenheden aan een geproduceerd Fri:dom maatwerk Onderdeel, zelf alle aan in artikel 10.1 onvolkomenheden, gerelateerde kosten dragen.

10.3 Garantie termijnen op ongebruikte Fri:dom maatwerk Onderdelen is 12 maanden na Leveringsmoment.

10.4 Indien Mindful Homes Producten levert welke Mindful Homes van haar leveranciers heeft verkregen, is Mindful Homes nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid gehouden dan waarop Mindful homes ten opzichte van haar leveranciers aanspraak kan maken.

Artikel 11. Garantie Assemblage producten

11.1 Mindful Homes geeft garantie op Assemblage aan Opdrachtgever wanneer Mindful Homes de Assemblage van geleverde onderdelen heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren door een Derde door Mindful Homes aangewezen.

11.2 Als Opdrachtgever niet kiest voor Assemblage van de Onderdelen van een Fri:dom maatwerk Product door of via Mindful Homes, dan vervalt alle garantie op de Assemblage. Mindful Homes kan derhalve niet instaan voor de Assemblage van haar Fri:dom maatwerk Product en/ of Onderdelen.

11.3 Assemblage, installatie en montage is geheel voorrekening en risico van Opdrachtgever. Mindful Homes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor disproportioneel handelen en/ of bovenmatig gebruik van kracht. 11.4 Als Assemblage wordt overeengekomen tussen de Opdrachtgever en door Opdrachtgever gegunde Assemblage opdracht gekozen partij. Dan is Mindful Homes daarbij geen contractspartij.
Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Mindful Homes behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mindful Homes.

12.2 Mindful Homes heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis wordt gebracht.

12.3 De in artikel 12 lid 1 bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. blijven het onvervreemdbaar eigendom van Mindful Homes en dienen op zijn

eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

12.4 Voor elke in strijd met bepalingen, vernoemd in artikel 12 verrichte handeling is de Opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 9.000,00, onverminderd het recht van Mindful Homes om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 13. Reclames en aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, meldt Opdrachtgever Mindful Homes dit schriftelijk zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen na Leveringsmoment, vergezeld van een expliciete beschrijving van de geconstateerde onvolkomenheden.

13.2 Eventuele gebreken aan Product en/ of Onderdelen worden gemeld, voorzien van digitale foto’s die Opdrachtgever bij de kennisgeving van het gebrek dient te voegen.
13.3 Opdrachtgever heeft volgens het Burgerlijk wetboek herroepingsrecht. Indien deze niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever en duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Mindful Homes zal derhalve het gebrek en/of klacht zo spoedig mogelijk onderzoeken en zich inspannen te herstellen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de alle kosten gerelateerd aan retourzendingen voor rekening van de Opdrachtgever komen.
Artikel 14. Communicatie
14.1 Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van Overeenkomsten en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Opdrachtgever en Mindful Homes, dan wel tussen Mindful Homes en Derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Opdrachtgever en Mindful Homes, is Mindful Homes niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mindful Homes.

14.2 Indien Opdrachtgever aan Mindful Homes schriftelijk opgave heeft gedaan van een adres en tijdstip overeengekomen in de Verzendingsovereenkomst, is Mindful Homes gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Opdrachtgever aan Mindful Homes schriftelijk opgave doet van een ander adres en of tijdstip waaraan de bestelling dient te worden gezonden.

Artikel 15. Overmacht
15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mindful Homes ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, en zal dit Opdrachtgever schriftelijk mee te delen zonder dat Mindful Homes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mindful Homes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 16. Verplichtingen Opdrachtgever

16.1 Opdrachtgever staat in voor de volledige medewerking en voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie bij gebreke waarvan daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening en risico zijn.

16.2 Indien Opdrachtgever de Assemblage zelf ter hand neemt dan wel door anderen laat uitvoeren, dan dient hij ten alle tijden de door Mindful Homes meegeleverde handleiding voor het ineenzetten van een Fri:dom maatwerkproduct te volgen (uit te voeren). Elke vorm van (immateriele) schade, en/of letsel voortvloeiend uit het verkeerd of niet gebruiken van deze handleiding is Mindful Homes niet aansprakelijk. Opdrachtgever dient ten alle tijden de veiligheidsinstructies volgens deze handleiding te volgen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 18. Vindplaats en wijziging Voorwaarden

18.1 De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

18.2 De Algemene Voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd en zijn te downloaden van de website www.mindful-homes.com

 

Your cart is currently empty.